راهنمای ماشین حساب آنلاین

این ماشین حساب مهندسی آنلاین با کاربری آسان از بسیاری از ویژگی های پیشرفته از جمله تبدیل واحد، حل معادلات و حتی ریاضی اعداد پیچیده پشتیبانی می‌کند.

حالات ورودی (جبری / RPN)

این ماشین حساب آنلاین در دو حالت ورودی جبری (حالت پیش فرض) یا ورودی RPN کار می‌کند. حالت ماشین حساب را با کلیک بر روی گزینه Menu بخش Mode میتوان از بین دو گزینه [RPN / ALGEBRAIC] تنظیم نمود.

حالت جبری

 • حالت ورودی جبری به طور گسترده توسط اکثر ماشین حساب های دستی استفاده می شود. عبارات وارد شده در حالت ورودی جبری به گونه ای انجام می شود که شباهت زیادی به شکل طبیعی عبارت داشته باشد و ترتیب عملیات با اولویت عملگر و پرانتز تعیین می شود و درست به مانند اعداد، جمع، تفریق و ضرب و تقسیم آن‌ها را به عنوان چهار عمل اصلی مورد محاسبه قرار می‌دهد.

حالت RPN

 • RPN که مخفف نماد لهستانی معکوس است، یک نماد مبتنی بر پشته است که در آن عملگرها برای دنبال کردن عملوندهای خود طراحی شده اند.

پشتیبانی از دکمه‌های گرافیکی و صفحه کلید

ماشین حساب آنلاین از ورود داده ها از طریق کلیدهای گرافیکی یا از طریق استفاده از کلیدهای صفحه کلید رایانه پشتیبانی می کند. به کاربر این امکان داده می شود که از یکی از روش های ورودی استفاده کند و هر دو به یک اندازه معتبر هستند. با این حال، برخی از عملکردهای مثلثاتی (همانطور که در پایین اشاره می‌شود) وجود دارد که فقط به ورودی صفحه کلید کامپیوتر محدود می شود زیرا فضای محدودی برای قرار دادن دکمه های گرافیکی وجود دارد.

پشته

پشته یکی از ویژگی های ماشین حساب است که راهی برای مشاهده تاریخچه نتایج ارائه می دهد. در نگاه اول 4 محاسبه قبلی انجام شده در صفحه نمایش ماشین حساب قرار دارد، اما می توان با کلیک بر روی فلش بالا و پایین (در نوار بالایی ماشین حساب) و یا کلیدهای جهت نمای صفحه کلید فیزیکی مقادیر بیشتری از پشته ها را مشاهده نمود. میتوان با مرور پشته ها، آنها را ویرایش (عملگر و مقادیر دیگری به آنها اضافه یا کم) کرد.

 

معرفی پالت

امکانات ماشین حساب به دو بخش تقسیم می شود: ماشین حساب مهندسی (علمی) در سمت چپ و پالت ماشین حساب در سمت راست (با کلیک روی گزینه SIDE BAR) فعال می‌شود. بخش پالت ویژگی های خاصی را فراهم می کند که برخی از این ویژگی ها عبارتند از: تبدیل واحد، کتابخانه ثابت، حل معادلات، تبدیل پایه و تبدیل اعشاری به کسری اشاره کرد.

توابع پایه

جمع

جمع (تابع جمع) با کلیک بر روی دکمه “+” یا با استفاده از صفحه کلید استفاده میشود.

تفریق

تفریق (تابع منهای) با کلیک بر روی دکمه “-” یا استفاده از صفحه کلید استفاده میشود.

ضرب

ضرب با کلیک بر روی دکمه “x” یا با استفاده از کلید “*” صفحه کلید استفاده می‌شود. این تابع به a*b منجر می‌شود.

تقسیم

تقسیم با کلیک بر روی دکمه “/” یا استفاده از کلید “/” صفحه کلید استفاده می‌شود. تابع نتیجه a/b می‌شود.

جذر

تابع جذر با کلیک بر روی دکمه رادیکال “x” یا تایپ “sqrt()” استفاده می شود. این تابع مقدار x^.5 را نشان می دهد که در آن مجذور نتیجه برابر با x است.

مربع

تابع مربع با کلیک بر روی دکمه “x^2” یا تایپ “^2” استفاده می‌شود.

نمایی

نمایی (e به توان x افزایش یافته) با کلیک بر روی دکمه “e^x” یا تایپ “exp()” استفاده می‌شود. نتیجه e (2.71828…) بتوان x خواهد شد.

نشانه

نشانه (کلید منفی) با کلیک بر روی دکمه “(-)” استفاده می شود. تابع به -1*x منجر می‌شود.

لگاریتم

لگاریتم با کلیک بر روی دکمه “LOG” یا تایپ “LOG()” در دسترس است.

توان

افزایش توان (y به تابع x افزایش یافته) با کلیک بر روی دکمه “y^x” یا تایپ “^” استفاده می‌شود.

لگاریتم طبیعی

لگاریتم طبیعی با کلیک بر روی دکمه “LN” یا تایپ “LN()” در دسترس است.

معکوس

معکوس (تابع وارونه) با فشار دادن دکمه “1/x” یا تایپ کردن “in()” استفاده می‌شود. این تابع تقسیم 1 بر عدد است.

عدد پی

عدد پی (π) از عددهای ثابت ریاضی و تقریباً برابر با ۳٫۱۴۱۵۹ است، که نسبت محیط دایره به قطر آن را در هندسهٔ مشخص می‌کند.

فاکتوریل

برای دسترسی به تابع فاکتوریل با کلیک کردن روی “!” یا تایپ نماد “!” اقدام کنید.

توابع مثلثاتی

سینوس

تابع سینوس با کلیک بر روی دکمه “SIN” یا تایپ “SIN()” استفاده می‌شود. که نتیجه نسبت طول ضلع مقابل به طول وتر یک مثلث قائم الزاویه است.

سینوس معکوس

تابع سینوس معکوس (آرک سینوس) با کلیک بر روی دکمه “ASIN” یا تایپ “ASIN()” در دسترس است.

کسینوس

تابع کسینوس Cosine (COS) با کلیک بر روی دکمه “COS” یا تایپ “COS()” استفاده می شود. که نتیجه نسبت طول ضلع مجاور به طول وتر یک مثلث قائم الزاویه است.

کسینوس معکوس

تابع کسینوس معکوس (آرک کسینوس) با کلیک بر روی دکمه “ACOS” یا تایپ “ACOS()” در دسترس است. در محاسبه کسینوس معکوس نتیجه فقط دربازه 0 تا pi معتبر است.

تانژانت

تابع تانژانت با کلیک بر روی دکمه “TAN” یا تایپ “TAN()” استفاده می‌شود. مقدار تانژانت نسبت طول ضلع مقابل به طول ضلع مجاور یک مثلث قائم الزاویه است.

تانژانت معکوس

تابع تانژانت معکوس (آرک تانژانت) با کلیک بر روی دکمه “ATAN” یا تایپ “ATAN()” در دسترس است. در محاسبه تانژانت معکوس نتیجه فقط از -pi/2 تا pi/2 معتبر است.

کسکانت

تابع کتانژانت فقط با تایپ کردن “CSC()” در دسترس است. کتانژانت نتیجه نسبت طول ضلع مجاور به طول ضلع مقابل یک مثلث قائم الزاویه است. شرط وجود کسکانت این است که سینوس زاویه مخالف صفر باشد؛ چرا که همواره در هر کسر اگر مخرج صفر باشد، تعریف نشده خواهد شد.

کسکانت معکوس

تابع کسکانت معکوس فقط با تایپ “ACSC()” در دسترس است. نتیجه فقط از -pi/2 تا pi/2 بدون احتساب 0 معتبر است.

سکانت

تابع سکانت فقط با تایپ کردن عبارت “SEC()” در دسترس است. سکانت نسبت اندازه وتر به اندازه ضلع مجاور در مثلث قائم الزاويه است. سكانت زاویهٔ a برابر معکوس کسینوس آن است. سکانت را با sec نمایش می‌دهیم.

سکانت معکوس

تابع سکانت معکوس فقط با تایپ کردن “ASEC()” در دسترس است و مقدار آن فقط دربازه 0 تا pi به استثنای pi/2 معتبر است.

کتانژانت

تابع کتانژانت با تایپ کردن عبارت “COT() در دسترس است. کتانژانت یکی از نسبت‌های مثلثاتی است که عکس تانژانت است؛ بدین معنا که حاصل‌ضرب تانژانت در کتانژانت یک زاویه برابر با یک است.

کتانژانت معکوس

تابع کتانژانت معکوس (ACOT) با تایپ کردن عبارت “ACOT()” در دسترس است و مقدار آن همواره فقط از 0 تا pi معتبر است.

توابع مثلثاتی هیپربولیک

 • سینوس هیپربولیکتابع سینوس هیپربولیک با تایپ کردن "SINH()" در دسترس است.
 • کسینوس هیپربولیکتابع کسینوس هیپربولیک با تایپ کردن "COSH()" در دسترس است.
 • تانژانت هیپربولیکتابع تانژانت هیپربولیک با تایپ کردن "TANH()" در دسترس است.
 • کسکانت هیپربولیکتابع کسکانت هیپربولیک با تایپ کردن "CSCH()" در دسترس است.
 • سکانت هیپربولیکتابع سکانت هیپربولیک با تایپ کردن "SECH()" در دسترس است.
 • کتانژانت هیپربولیکتابع کتانژانت هیپربولیک با تایپ کردن "COTH()" در دسترس است.
 • معکوس سینوس هیپربولیکتابع سینوس هیپربولیک معکوس با تایپ کردن "ASINH()" در دسترس است.
 • معکوس کسینوس هیپربولیکتابع کسینوس هیپربولیک معکوس با تایپ کردن "ACOSH()" در دسترس است.
 • معکوس تانژانت هیپربولیکتابع تانژانت هیپربولیک معکوس با تایپ کردن "ATANH()" در دسترس است.
 • معکوس کسکانت هیپربولیکتابع کسکانت هیپربولیک معکوس با تایپ کردن "ACSCH()" در دسترس است.
 • معکوس سکانت هیپربولیکتابع سکانت هیپربولیک معکوس با تایپ کردن "ASECH()" در دسترس است.
 • معکوس کتانژانت هیپربولیکتابع کتانژانت هیپربولیک معکوس با تایپ کردن "ACOTH()" در دسترس است.

تنظیمات ماشین حساب [Menu]

قالب (Format)

چهار نوع فرمت اعداد موجود است و با کلیک بر روی دکمه “Menu” میتوان آنها را تغییر داد. این چهار قالب به ترتیب استاندارد، ثابت، علمی و مهندسی هستند. فرمتی که ماشین حساب در حال حاضر روی آن قرار دارد در لبه بالای ماشین حساب نمایش داده میشود که میتوان آنرا از همینجا هم تغییر داد.

زاویه (Angle)

سه نوع نمایش زاویه وجود دارد که با کلیک بر روی دکمه “Menu” می توان این انواع زاویه را تغییر داد. فرمت‌های زاویه رادیان، درجه و گرادیان هستند. فرمت زاویه در بالای لبه بالای ماشین حساب دیده می شود و برای تغییر واحد محاسبه زاویه میتوان مستقیما روی آن کلیک کرد و آنرا تغییر داد.

دستگاه مختصات (Coord)

دو سیستم مختصات برای نمایش اعداد مختلط موجود است. که آنها سیستم مختصات دکارتی و قطبی است. سیستم مختصات را می توان با کلیک بر روی دکمه “Menu” انتخاب کرد. سیستم مختصات انتخاب شده در لبه بالای ماشین حساب قابل مشاهده است و میتوان وضعیت آنرا تغییر داد. برای وارد کردن یک عدد در قالب دکارتی باید آن را در این قالب “(3,4)” وارد کنید. برای وارد کردن یک عدد در فرمت قطبی باید آن را با این فرمت “(75@3)” وارد کنید. به جای نماد “@” می توان از نماد زاویه روی صفحه کلید ماشین حساب استفاده کرد.

امکانات جانبی ماشین حساب

تبدیل اعداد اعشاری به کسری

ویژگی اعشاری به کسری این ماشین حساب اجازه می دهد تا معادل کسری دقیق یک مقدار اعشاری را بدست آوریم. ویژگی اعشاری به کسری با کلیک روی گزینه SIDE BAR و سپس کلیک بر روی دکمه “d>f” (اعشار به کسری) در صفحه کلید ماشین حساب فعال می شود. یک صفحه نمایش در پالت جانبی با یک باکس ورودی برای اعداد اعشاری در بالا باز می شود و پس از ورود عبارت اعشاری، ماشین حساب کسرهای که پاسخ آنها نزدیک و معادل رقم ورودی ما باشد را نمایش خواهد داد.

اعداد مختلط

ماشین حساب آنلاین به طور کامل از اعداد مختلط پشتیبانی می‌کند. اعداد مختلط بسط سیستم اعداد حقیقی هستند و شامل عدد دومی هستند که به صورت خیالی یک صفحه اعداد مختلط را ایجاد می‌کند. فرمت اعداد برای اعداد مختلط “a + bi” است که a عدد واقعی و b عدد خیالی است. هنگامی که سیستم مختصات ماشین حساب در حالت قطبی است، این اعداد را می توان به صورت قدر و زاویه نیز نشان داد.

مبدل واحد (UNITS)

مبدل واحد آنلاین در بخش پالت نمایش داده می شود که برای دسترسی به آن ابتدا روی گزینه SIDE BAR کلیک کنید و سپس گزینه واحدها (UNITS) را انتخاب کنید. مبدل واحد دارای 11 دسته بندی است که شامل جرم، سرعت، زمان، توان، حجم، مساحت، طول، انرژی، دما، نیرو و فشار می‌باشند.

کتابخانه مقادیر ثابت (CONST)

کتابخانه مقادیر ثابت علمی یک ویژگی این ماشین حساب است که در بخش پالت قرار دارد و با کلیک روی گزینه SIDE BAR و سپس انتخاب گزینه “CONST” قابل دسترسی است. با کلیک بر روی هرکدام از این مقادیر ثابت علمی آن مورد برای انجام محاسبه به ماشین حساب وارد می‌شود. این کتابخانه حاوی بسیاری از ثابت های محبوب است که به طور منظم استفاده می شوند. کتابخانه ثابت شامل موارد زیر است: سرعت نور، ثابت کولن، شتاب گرانش، ثابت گرانشی، ثابت پلانک، ثابت بولتزمن، ثابت فارادی، جرم سکون الکترون، جرم استراحت نوترون، جرم سکون پروتون، عدد آووگادرو، شارژ الکترون بوتزمان ثابت گاز مولی، ثابت رایدبرگ، حجم مولی، گذردهی خلاء، ثابت استفان بولتزمن، کوانتوم شار مغناطیسی، نفوذپذیری خلاء، بور مگنتون، ثابت جوزفسون، امپدانس خلاء و کوانتوم رسانایی.

مبدل مبنا (BASE)

مبدل مبنا یک ویژگی این ماشین حساب است که در بخش پالت قرار دارد و با کلیک روی گزینه SIDE BAR و سپس انتخاب گزینه “BASE” قابل دسترسی است. این ویژگی پالت، معادل های پایه اعداد مختلفی را برای مشاهده همزمان فراهم می‌کند. مبناهایی که پشتیبانی می‌شوند شامل باینری، اکتال، اعشاری و هگزادسیمال هستند. یک عدد را می توان در هر یک از مبناهای اعداد وارد کرد و بقیه به طور خودکار تغییر می‌کنند. صفحه نمایش بخش باینری را می توان با کلیک بر روی “1” یا “0” تغییر داد و میزان معادل آنرا در سایر پایه‌ها مشاهده نمود.