ماشین حساب های مهندسی به سه گروه غیر قابل برنامه ریزی (Non Programmable)، قابل برنامه ریزی و غیر گرافیکی (Programmable & Non Graphing) و با قابلیت برنامه ریزی و گرافیکی (Programmable & Graphing) تقسیم می شوند که در زیر روش کار با ماشین حساب مهندسی casio و لینک دانلود دفترچه فارسی ماشین حساب های کاسیو موجود در بازار ایران به تفکیک سه گروه یاد شده قرار گرفته است.

Non Programmable

Programmable & Non Graphing

Programmable & Graphing